Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Regulamin świadczenia usług portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.0. Definicje użyte w dalszej części regulaminu:

Usługodawca – Firma PARFUM AVENUE z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jamneńska 28 o numerze NIP: 588 240 53 44 . Firma zarejestrowana jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 222149888, Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 68 1050 1764 1000 0092 4722 9603 który to podmiot jest sprzedawcą jak i również stroną transakcji dokonywanych na portalu handlowym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

 TrojmiejskaPerfumeria.pl - usługodawca

www.TrojmiejskaPerfumeria.pl - portal handlowy prowadzony przez TrojmiejskaPerfumeria.pl w języku polskim, w ramach którego dokonywane są transakcje sprzedaży , usług pośrednictwa sprzedaży produktów oraz dostaw związanych z transakcjami, utrzymywany przez TrojmiejskaPerfumeria.pl w domenie www.TrojmiejskaPerfumeria.pl,

Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i ich dostawy - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów kupna towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

Sprzedawca - TrojmiejskaPerfumeria.pl lub inna firma Handlowa oferująca do sprzedaży Towary na podstawie odrębnej umowy usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i ich dostawy . W przypadku gdy sprzedawcą jest inna firma niż TrojmiejskaPerfumeria.pl taka informacja o sprzedawcy dostępna jest w zakładce każdego towaru - KARTA PRODUKTU.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonała Rejestracji i odwiedza platformę handlową www.TrojmiejskaPerfumeria.pl w celu dokonania zakupu towarów lub złożyła zamówienie drogą telefoniczna , sms bądź mail .Sprzedaż ograniczona jest wyłącznie dla osób fizycznych - konsumentów wg prawa prawa polskiego Art. 22 KC.

Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

Zamówienie – umowa sprzedaży zawarta przez Sprzedającego z Użytkownikem za pośrednictwem portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Dostawa – bezpłatna bądź płatna usługa dostarczenia Użytkownikowi pod wskazany w zamówieniu adres przez TrojmiejskaPerfumeria.pl kupionego od sprzedawcy towaru na platformie handlowej www.TrojmiejskaPerfumeria.pl , wykonana na podstawie odrębnej umowy ze sprzedawcą. Dostawa zrealizowana jest za Dostawcy w granicach terytorialnych wymienionych w §5 punkt 2 i 3 regulaminu

Dostawa DPD - płatna usługa dostarczenia Użytkownikowi pod wskazany w zamówieniu adres przez ogólnopolską firmę kurierską DPD Polska kupionego od sprzedawcy towaru na platformie handlowej www.TrojmiejskaPerfumeria.pl , wykonana na podstawie odrębnej umowy z TrojmiejskaPerfumeria.pl Dostawa zrealizowana jest za pomocą firmy zewnętrznej w granicach terytorialnych Polski

Dostawca – podmiot gospodarczy świadczący usługę dostawy na podstawie odrębnej umowy

TESTER - - produkt bez opakowania lub w kartonowym opakowaniu zastępczym . Zabezpieczany na czas transportu w kartonowe opakowanie zastępcze. 

Rejestracja - Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Hasło - ustalony przez Użytkownika ciąg co najmniej pięciu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

Login - ustalone przez Użytkownika, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulamin udostępniony w Sklepie Internetowym.

Regulamin - niniejszy Regulamin www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl oraz warunki świadczenia usług przez TrojmiejskaPerfumeria.pl na rzecz Użytkownika .

1.2. Warunkiem technicznym korzystania z portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej.

1.3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl   , niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

1.4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odczytanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.5. Złożenie zamówienia w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika który zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.6. W momencie złożenia zamówienia w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

1.6. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą opublikowania go na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

1.7. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl jest portalem handlowym w domenie www.TrojmiejskaPerfumeria.pl , która prowadzi sprzedaż oraz pośrednictwo sprzedaży towarów w sieci internet , Zamówienia można również składać telefonicznie lub sms pod numerem telefonu 695500600 bądź w formie zamówienia e-mail na adres perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl

1.8. TrojmiejskaPerfumeria.pl odpowiada za przebieg transakcji zamówienia towaru oraz jego dostawę

1.9. TrojmiejskaPerfumeria.pl gwarantuje oryginalność sprzedawanych towarów oraz towarów sprzedawanych przez Sprzedawców i ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane przez nich towary w przypadku niezgodności towaru z umową.

1.10. TrojmiejskaPerfumeria.pl dokłada wszelkich starań, aby treści i dane dotyczące Towarów umieszczane w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl były zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się TRÓJMIEJSKAPERFUMERIA.PL

1.11. Korzystanie przez Użytkowników z portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl ma charakter nieodpłatny.

1.12. Ceny w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

1.13. Ze względu na politykę cenową cała oferta produktów dostępnych na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl skierowana jest wyłącznie do konsumenta . www.TrojmiejskaPerfumeria.pl nie sprzedaje produktów dostępnych na niniejszej stronie innym podmiotom gospodarczym . Wraz z każdym zamówieniem dołączany przez sprzedawcę jest paragon fiskalny . 

1.14. Z uwagi na definicję Użytkownika zawartą w punkcie 1.0 niniejszego regulaminu, nie może dokonać zakupu użytkownik którego zakup nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności zamówienia: 

a) przy których zaznaczono opcję „Kupuję jako firma” jeżeli taka występuje ;

b) przy których pozostawiono zaznaczoną opcję „Kupuję jako osoba prywatna”, a następnie w adnotacjach zamówienia bądz oddzielnym mailu napisano iż:  „Chcę podać inne dane do faktury” i podano NIP kupującego jako działalności gospodarczej ; 

c) przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP; 

d) po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący poprosił o wystawienie faktury i podany został jego NIP; 

e) przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez konsumentów; 

f) przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym. 

1.15. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywane przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia , wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo anulować zamówienie – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Sprzedawca dowiedział się o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta.

1.16. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1.17. Promocje na produkty ze www.TrojmiejskaPerfumeria.pl ograniczone są czasowo, ilościowo i kończą się z chwilą ich zmiany na portalu.

1.18. W biurze TrojmiejskaPerfumeria.pl nie ma możliwości demonstracji i odbioru towaru. Zamówiony przez Użytkownika towar zostanie bezpłatnie bądz płatnie dostarczony pod wskazany przez Użytkownika adres.

1.19. Nazwy własne firm, produktów, instytucji, a także ich znaki towarowe , logotypy są własnością tychże firm, podobnie jak materiały graficzne wykorzystane w serwisie i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.

1.20. W chwili dostawy produktów na magazyn główny badz w momencie pakowania zamówienia dla Klienta w nasi pracownicy w produktach z grupy zapachy które nie są fabrycznie foliowane ,  dokonują sprawdzenia działania atomizera poprzez jego nabicie i parokrotne użycie. Po takim sprawdzeniu gdy nie ma zastrzeżeń do produktu na jego spodzie naklejana jest plomba gwarancyjna. Nabicie atomizera nie jest podstawą do zwrotu towaru przez Klienta o czym Klient został poinformowany akceptując postanowienia niniejszego regulaminu .

 

PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.21. Na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie wymienionej w punkcie 1.7 regulaminu TrojmiejskaPerfumeria.pl jeżeli nie sprzedawcą tego towaru wysyła zapotrzebowanie na zamówiony przez Użytkownika towar do Sprzedawcy który zaoferował dany towary na portalu handlowym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl .

1.22. Na podstawie otrzymanego od TrojmiejskaPerfumeria.pl zamówienia Sprzedawca kompletuje towar bądź towary zgodnie z otrzymanym zamówieniem które wraz z dokumentem sprzedaży przesyła do TrojmiejskaPerfumeria.pl w celu jego dostarczenia do Kupującego

1.23. Po otrzymaniu od Sprzedawcy skompletowanego zamówienia TrojmiejskaPerfumeria.pl na podstawie odrębnych umów przekazuję Dostawcy zamówienie które ten dostarcza pod wskazane w zamówieniu adres przez Użytkownika

1.24. W przypadku Dostawy DPD POLSKA ( miejscowości dostaw nie wymienione w punkcie 5.5 niniejszego regulaminu ) Użytkownik zobowiązany jest uregulować należność za zamówienie na konto Sprzedawcy które otrzyma w e-mailu . Koszt takiej dostawy wynosi 13,90 zł a w jednej przesyłce może znajdować się maksymalnie 10 produktów . Wielokrotność towarów w zamówieniu to wielokrotność kosztów dostawy. Zamówienia na kwotę poniżej 80 zł wysyłamy kurierem DPD po wpłacie na konto z góry w cenie 15,99zł. Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem

1.25. Zamówienia w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl z bezpłatną dostawą są ograniczone terytorialnie i wartościowo i rodzajowo – punkt 5.2 i 5.3 regulaminu. Nie dostarczamy bezpłatnie zamówionego towaru poza obszar Trójmiasta i wybranych miejscowości woj. Pomorskiego określonych w punktach 5.5 niniejszego regulaminu.

1.26. W przypadku zakupu przez Użytkownika który nie odbierze zamówienia w miejscowościach wymienionych w punkt 5.5 regulaminu bądź miejscowość dostawy nie znajduje się w granicach terytorialnych wymienionych w punkt 5.5 regulaminu zamówienie zostanie anulowane o czym Użytkownik zostanie poinformowany droga e-mail . W przypadku gdy zamówienie to zostało już opłacone jego kwota zapłaty za to zamówienie zostanie zwrócona na konto nadawcy przez Sprzedającego.

1.27. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikem a Sprzedawcą oferującym towar na portalu handlowym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl . Pełne informacje o Sprzedawcy dostępne są w zakładce KARTA PRODUKTU w każdej kartotece towaru na portalu handlowym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl oraz w mailu potwierdzającym założenie zamówienia.

1.28. Zamówienie może się składać z jednego produktu od jednego sprzedawcy w zależności który ze sprzedawców widnieje jako Sprzedawca w karcie produktu. – Użytkownik otrzymuję paragon od jednego sprzedawcy.

1.29. Zamówienie może się składać z wielu produktów od jednego sprzedawcy w zależności który ze sprzedawców widnieje jako Sprzedawca w karcie produktu. Użytkownik otrzymuję paragon od jednego sprzedawcy.

1.30. Zamówienie może się składać z wielu produktów od różnych sprzedawców w zależności który ze sprzedawców widnieje jako Sprzedawca w karcie produktu. W tym przypadku Użytkownik otrzyma różne paragony od sprzedawców na zakupione towary bądź towar w zależności kto był sprzedawcą

1.31. Od każdej transakcji sprzedaży przez portal handlowy www.TrojmiejskaPerfumeria.pl,  TrojmiejskaPerfumeria.pl pobiera opłatę prowizyjną od Sprzedającego określoną w odrębnej umowie . Opłata prowizyjna zawiera koszty pośrednictwa sprzedaży, koszty administracyjne portalu handlowego oraz koszt dostawy zamówionych towarów do Użytkownika

1.32. Reformulacja zapachów nie jest podstawą do reklamacji towaru jako towaru niezgodnego z umową. Użytkownik dokonując zakupu na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl akceptuje regulamin i poświadcza iż został zaznajomiony z zagadnieniem reformulacji zapachów i produktów i związaną z nią zmiana w składzie reformulowanych produktów. Szczegółowych informacji w sprawie reformulacji Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z właścicielem znaku towarowego bądz producentem produktu.

1.33. Produkty z grupy towarowej TESTER sprzedajemy wyłącznie do przetestowania danego produktu przez Użytkownika w celu pozniejszego zakupu pełnowartościowego produktu .

1.34. Użytkownik akceptuje wystawienie noty obciążającej w formie email i wyslanie jej na adres email podany w zamówieniu o wartości kosztu przesyłki za pobraniem , kosztów pośrednich oraz kosztów zwrotu do magazynu w przypadku nie odebrania przez Użytkownika przesyłki. Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia noty obciążającej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania na adres e mail podany w zamówieniu. W przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotowej noty poprzez e-mail jej wartość i dane do przelewu zostaną wysłane sms-em na numer podany w zamówieniu.

1.35. W przypadku braku płatności noty obciążeniowej w terminie 7 dni od chwili jej wysłania na adres mailowy podany przez Użytkownika w zamówieniu sprzedawca ma prawo udostępnić dane Kupującego na platformach specjalistycznych branży egzekucji i windykacji długów jako Użytkownika nierzetelnego na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin podczas składania zamówienia . Użytkownik który nie opłaci noty obciążeniowej w terminie wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych - imienia , nazwiska i miejscowości na profilu www.facebook.com/trojmiejskaperfumeria jako osoby która zalega z płatnością wobec naszej perfumerii.

1.36. W związku z zastosowanym kodem geolokalizacji przez producenta platformy strony może wystąpić problem z geolokalizacją strony . Użytkownik może zostać zaklasyfikowany jako spoza polski - Tax free czyli w  podsumowaniu koszyka może otrzymać ceny netto . Finalizacja i dodanie do koszyka odbywa się już prawidłowo w cenach brutto . Niniejszy problem nie jest podstawą jakichkolwiek do reklamacji o czym Użytkownik i Kupujący zostali poinformowani i na co wyrażają zgodę. 

1.37. Użytkownik zezwala na przekazanie swoich danych osobowych firmie windykacyjnej w przypadku braku płatności za notę obciążeniową w ciągu 14 dni od chwili wysłania noty .  

1.38. Produkty z grupy UNIKATY za względu na brak możliwości ustalenia regularnej ceny sprzedaży mają na stałe ustawioną cenę informacyjną : 999zł . Cena ma charakter informacyjny a z tego tytułu Kupujący nie będzie rościł wobec sprzedawcy żadnych roszczeń.  

 

2. ZAKUP TOWARÓW

2.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:

a) portal handlowy www.TrojmiejskaPerfumeria.pl , jako Użytkownik zarejestrowany bądź Gość

b) e-mail na adres perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl podając w treści e-maila imię i nazwisko zamawiającego , adres dostawy oraz nazwę i pojemność zamawianego towaru i numer telefonu komórkowego osoby odbierającej zamówienie - takie zamówienie należy potwierdzić sms

c) sms na numer : 695 500 600 podając w treści smsa imię i nazwisko zamawiającego , adres dostawy oraz nazwę i pojemność zamawianego towaru

d) telefonicznie : 695 500 600 , podając w zamówieniu imię i nazwisko zamawiającego , adres dostawy oraz nazwę i pojemność zamawianego towaru – takie zamówienie należy potwierdzić sms

2.2. Zamówienie poprzez www.TrojmiejskaPerfumeria.pl polega na wybraniu towarów dostępnych w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl . Użytkownik umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Użytkownik ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie, Użytkownik w celu złożenia zamówienia, podaje swój Login i Hasło . Rejestracja ma na celu ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Użytkownika. Wypełnienie formularza potrzebne jest do uzyskanie przez TrojmiejskaPerfumeria.pl danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży lub Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i ich dostawy.

2.3. Do składania zamówień nie jest wymagane zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie internetowej . Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu jako GOŚĆ. Wypełnienie formularza potrzebne jest do uzyskanie przez TrojmiejskaPerfumeria.pl danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży lub Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i ich dostawy.

2.4. Zamówienia za pośrednictwem www.TrojmiejskaPerfumeria.pl, e-mail , sms , przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.5. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00. Zamówienia złożone telefonicznie należy potwierdzić sms na numer 695500600 , w treści należy podać KOD zamówienia otrzymany podczas rozmowy z konsultantem oraz numer osoby odbierającej zamówienie jeżeli jest inny niż tez z którego wysłano potwierdzenie.

2.6. Zamówienia złożone e-mail należy potwierdzić sms na numer 695500600 , w treści należy podać adres mailowy z którego zostało zamówienie wysłane.

2.7. Zamówienie złożone w dniu dostaw towaru na terenie Trójmiasta ( poniedziałek , środa , piątek ) do godz.12.00 zostanie zrealizowane tego samego dnia - po tej godzinie w następnym dniu dostawy

2.8. Złożone zamówienie jest ważne przez 3 dni robocze. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie zrealizowane. Klient którego zamówienie zostało kiedykolwiek anulowane z powodu braku jego płatności bądż nie zostało ono przez niego odebrane jako wysyłka pobraniowa nie ma możliwości złożenia zamówienia z wysyłką za pobraniem a wyłącznie po wpłacie na konto z góry za całe zamówienie wraz z wysyłką. Klienta z terenu Trójmiasta który nie odbierze przesyłki w pierwszym terminie dostawy zobowiązują te same zasady co w niniejszym punkcie regulaminu czyli wysyłka Kurierem DPD po wpłacie na konto z góry za całość zamówienia wraz z odpłatną dostawą. 

2.9. Użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia poprawnie złożonego w każdej chwili. Zamówienia Klientów którzy kiedykolwiek wcześniej anulowali już zamówienie na trojmiejskaperfumeria.pl nie są rezerwowane i zostaną skompletowane dopiero po ich opłaceniu . W przypadku braku towaru na magazynie należność za zamówienie zostanie Klientowi zwrócona na konto płatnika 

2.10. W przypadku anulowania zamówienia Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się ze www.TrojmiejskaPerfumeria.pl telefonicznie .

2.11. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega prawo anulowania zamówienia nie potwierdzonego sms. O fakcie tym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl powiadomi Użytkownika niezwłocznie w formie wiadomości email jeżeli będzie istniała taka możliwość.

2.12. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. O fakcie tym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl powiadomi Użytkownika niezwłocznie w formie wiadomości email jeżeli będzie istniała taka możliwość.

2.13. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega prawo anulowania zamówienia w przypadku niedostępności produktu, O fakcie tym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl powiadomi Użytkownika niezwłocznie w formie wiadomości email bądź telefonicznej.

2.14. W przypadku anulowania opłaconego zamówienia www.TrojmiejskaPerfumeria.pl Sprzedawca zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaty za zamówiony towar, jeśli została ona wcześniej uiszczona. Anulowanie zamówienia przez Sprzedawce nie powoduje jakiegokolwiek roszczenia wobec sprzedawcy ze strony Kupującego , nie przysługuję Kupującemu żadne roszczenie odszkodowawcze z tytułu anulowanego zamówienia.

2.15. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega prawo do jednostronnego anulowania lub modyfikacji zamówienia w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego, przy oznaczaniu produktu, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny. O fakcie tym www.TrojmiejskaPerfumeria.pl powiadomi Użytkownika niezwłocznie w formie wiadomości email. Nasze produkty dostępne są w w róznych kanałach sprzedaży więć mogą występować róznice stanów magazynowych na portalu www.TrojmiejskaPerfumeria.pl według rzeczywistego stanu produktów na magazynie Sprzedawcy . 

2.16. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad objętych Regulaminem.

 

3 PŁATNOŚĆ I FORMY PŁATNOŚĆI ZA ZAMÓWIENIE

3.1. Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności :

a) płatność gotówką podczas dostawy zamówienia w miejscu podanym przez Użytkownika w chwili odbioru zamówionego towaru

b) płatność przelewem na konto sprzedawcy podane w otrzymanym mailu po zakończeniu transakcji zakupu

3.2. W przypadku przelewu Użytkownik zobowiązuję sie do dokonanie przelewu na konto bankowe podane w podsumowaniu zamówienia bądz w e-mailu potwierdzającym zamówienie maksymalnie do 5 dni od dnia dokonania zakupu na stronie www.TrojmiejskaPerfumeria.pl .

3.3. W przypadku niedotrzymania w/w terminu przez Użytkownika zamówienie zostanie anulowane a zaksięgowana po tym terminie płatność zostanie zwrócona na konto nadawcy przelewu o czym Użytkownik zostanie powiadomiony droga e-mail na adres podany podczas rejestracji konta na stronie.

3.4. Zamówienie nie traci ważności gdy Użytkownik po otrzymaniu e-mailia z anulacją zamówienia podtrzyma chęć realizacji zamówienia a przedmioty zamówienia badz przedmiot nadal będą dostępne.

3.5. Użytkownik ma zawsze prawo dokonania przelewu za zamówienie na nasze konto firmowe a my w jego imieniu dokonamy przeksięgowania na konto sprzedawcy o ile nimi nie jesteśmy.

3.6. W przypadku przelewu dostawa do Użytkownika na terenie Trójmiasta następuje w pierwszym terminie dostaw po dniu zaksięgowania przelewu na naszym koncie. Nie ma odstępstwa od tej zasady.

3.7. Nie przyjmujemy płatności kartami płatniczymi bądź czekami

 

4 FORMY DOSTAW TOWARU

4.1. W portalu www.TrojmiejskaPerfumeria.pl jako preferowana forma dostawy ustawiona jest - TRÓJMIASTO BEZPŁATNA DOSTAWA - zamówienia z grupy ZAPACHY na kwotę powyżej 119zł nasza firma bezpłatnie dostarczy pod wskazany adres jeżeli spełnia ono warunki niniejszego regulaminu.

4.2. W przypadku gdy miejscowość dostawy jest inna niż punkcie 5.5 niniejszego regulaminu , bądź wartość lub grupa zamówienia nie klasyfikuję tego zamówienia jako bezpłatne na terenie Trójmiasta , Kupujący zobowiązany jest do zmiany tego ustawienia zaznaczając inne zgodne z regulaminem pole dostawy :

 

PŁATNA DOSTAWA kurierem DPD

4.3. WYSYŁKA KURIEREM DPD - PŁATNOŚĆ PRZELEWEM - cena 13,90zł oraz Zamówienie za kwotę powyżej 600zł wysyłane GRATIS . Dostawy realizowane poprzez firmę kurierską DPD po wpłacie należności na konto wysyłane są w dniu zaksięgowania środków na naszym koncie. Warunkiem skorzystania z gratisowej wysyłki jest opłata zamówienia z góry - nie wysyłamy Gratis zamówień bez znaczenia na kwotę. Zamówienia na kwotę poniżej 80 zł wysyłamy kurierem DPD po wpłacie na konto z góry w cenie 15,99zł. W przypadku gdy Klient przesyłki nie odbierze i wróci ona do nas do firmy , ponowna jej wysyłka nastąpi dopiero o opłaceniu przez Klienta wszelkich kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy i ponownego wysłąnia jej do Klienta. 

4.4. WYSYŁKA KURIEREM DPD - PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM  - cena 26,90zł oraz Zamówienie za kwotę powyżej 600zł wysyłane GRATIS . Dostawy realizowane poprzez firmę kurierską DPD  a płatność Kurierowi DPD następuje w chwili odbioru przesyłki przez Użytkownika. Warunkiem skorzystania z z tej formy wysyłki jest odpowiedz na naszego informacyjnego smsa z numeru +48 695 500 600 o treści ZGODA . Przesyłka zostanie wysłana dopiero po potwierdzeniu sms . W przypadku braku wymaganego potwierdzenia sms po 48 godzin zamówienie zostanie anulowane. Użytkownik zgadza się na pokrycie kosztów zwrotu nieodebranej paczki pobraniowej w wysokości 39zł .Kwotę 39zł Użytkownik zobowiązuje się wpłacić na firmowe konto w ciągu 14 dni od momentu nadania do niego paczki pobraniowej. W przypadku braku płatności wymaganej kwoty 39zł w ciągu 21 dni do chwili wysłania paczki sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej a jego dane osobowe - imienia , nazwiska i miejscowości zostaną ujawnione na profilu www.facebook.com/TrojmiejskaPerfumeria jako osoby która zalega z płatnością wobec naszej perfumerii na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin przy składaniu zamówienia.

4.5. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl ma prawo zmienić formę dostawy jeżeli nie jest ona zgodna postanowieniami niniejszego regulaminu bądź anulować zamówienie gdy Użytkownik nie zgodzi się na zmianę formy dostawy. O anulacji zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany w formie e-mail . 

4.6. W jednej przesyłce może się znajdować maksymalnie 20 produktów bądz jej waga nie może przekroczyć 20kg. Zamówienie które nie spełnia tych warunków zostanie automatycznie anulowane a Użytkownik zostanie powiadomiony o anulacji zamówienia droga mailową. Numer telefonu ze względu na obostrzenia kuriera musi znajdować sie w polskiej puli numerów i posiadać polski prefix. zamowienia z zagranicznymi prefixami nie bedą realizowane.

4.7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany formy dostawy dla zamówienia Użytkownika . Nie wysyłamy zamówień za granicę kraju.

 

5 DOSTAWA NA TERENIE TRÓJMIASTA I OKOLIC

5.1. W firmie TrojmiejskaPerfumeria.pl nie ma możliwości odbioru zamówionego towaru. Zamówiony przez Państwa towar dostarczymy w formie bezpłatnej bądź płatnej dostawy pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Trójmiasta i okolic.

5.2. Zakup produktów z grupy ZAPACHY na kwotę powyżej 119zł jest dostarczany na terenie Trójmiasta i okolic bezpłatnie.

5.3. Zakup łączony produktów z grupy ZAPACHY i grup MAKIJAŻ, WŁOSY, PIELĘGNACJA na kwotę powyżej 119zł jest dostarczany na terenie Trójmiasta i okolic bezpłatnie.

5.4. Zakup produktów z grupy ZAPACHY na kwotę poniżej 119zł oraz zakup produktów z grup MAKIJAŻ, WŁOSY, PIELĘGNACJA na kwotę powyżej 80zł jest dostarczany na terenie Trójmiasta odpłatnie kurierem DPD . Koszt takiego zamówienia wynosi 13,90zł i jest realizowany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym lub za pobraniem w kwiecie 26,90zł po wysłąniu smsa o tresci potwierdzam na numer +48 695500600. Zamówienia na kwotę poniżej 119zł wysyłamy kurierem DPD po wpłacie na konto z góry w cenie 13,90zł.

5.5. Miasta do których bezpłatnie naszym transportem zawsze dostarczamy zamówienia Użytkowników : Gdańsk , Sopot , Gdynia , a w piątek o ile bedzie to ekonomicznie uzasadnione dodatkowo zamówienia dostarczymy do miejscowości : Kowale, Borkowo, Mosty,  Kosakowo, Pogórze , Rumia .

5.6. Do innych miejscowości nie wymienionych pkt. 5.5. bądz jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 119zł zamówienia dostarczane są odpłatnie przez kuriera DPD.

5.7. W przypadku gdy nie ma wymienionej miejscowości Użytkownika bądź znajduje się ona w odległości do 10 km. od obwodnicy trójmiasta prosimy o kontakt telefoniczny na numer 695500600 w celu ustalenia możliwości dostawy .

5.8. Dostawy realizowane są w Wtorki, Piątki dla miejscowości Gdańsk , Sopot, Gdynia, a w Piątki również do miejscowości wymienionych w pkt. 5.5 regulaminu. . Dostawy rozpoczynają się po godz. 13.00 od strony Gdyni a kończą na terenie Redy.

5.9. Zamówienie złożone w dniu dostaw towaru do godz.12.00 zostanie zrealizowane tego samego dnia - po tej godzinie w następnym dniu dostaw.

5.10. W okresie przedświątecznym dostawy realizowane są codziennie i realizowane są do godziny 23.00 ze względu na ilość zamówień. Za wyrozumiałość dziękujemy .

5.11. W okresie letnim oraz poza szczytem zakupowym dostawy są realizowane są tylko dwa razy w tygodniu - na ogół są to Wtorki i Piątki – w zamówieniach pilnych proszę zawsze potwierdzić telefonicznie dzień dostawy

5.12. Ze względu na fakt iż dostawa rozpoczyna się po godz. 13.00 prosimy w zamówieniu podać adres domowy , ewentualnie adres pracy jeżeli jesteście Państwo w niej dostępni do godziny 16.00-16.30

5.13. Dostawca skontaktuję się telefonicznie z Użytkownikem podany w zamówieniu numer telefonu około pół godziny przez przyjazdem na adres dostawy. W przypadku braku możliwości odbioru w ustalonym terminie prosimy wcześniej o informacje w formie telefonicznej.

5.14. Dostawca ma wystarczającą ilość drobnych aby wydać Państwu resztę.

5.15. Dostawca nie wychodzi z samochodu. Po uprzedniej informacji telefonicznej od Dostawcy Użytkownik proszony jest o udanie się do pojazdu zaparkowanego przed jego domem badz klatką schodową w celu odebrania zamówienia. UWAGA W OSIEDLACH ZAMKNIĘTYCH KURIER PODJEŻDZA TYLKO POD BRAMĘ LUB SZLABAN - NIE WJEŻDZAMY DO ŚRODKA .

5.16. Zamówienia na terenie Trójmiasta w których Użytkownik nie odbiera telefonu podanego w zamówieniu w pierwszej próbie dostawy zostaną przeniesione do dostawy kurierem DPD i nie będą już ponownie dostarczane naszym firmowym kurierem .

 

6 GWARANCJA

6.1. TrojmiejskaPerfumeria.pl odpowiada za przebieg transakcji zamówienia towaru oraz jego dostawę. Towary sprzedawane w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

6.2. TrojmiejskaPerfumeria.pl gwarantuje oryginalność sprzedawanych towarów przez Sprzedawców zgodnie z art. 305 i art.306 Prawo Własności Przemysłowej i ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane przez nich towary w przypadku niezgodności towaru z umową.

6.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl . Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia www.TrojmiejskaPerfumeria.pl o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Użytkownik powinien wysłać zgłoszenie zaistniałego faktu na adres perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl oraz odesłać towar na własny koszt , na podany przez nas po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego.

6.4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu ( paragon fiskalny , kopia zamówienia internetowego , dokument przelewu bankowego) z opisem reklamacji . Reklamowany produkt należy odesłać w takim stanie jak został do Klienta wysłany czyli karton , produkt , folia o ile produkt był foliowany , produkt musi mieć naszą plombę holograficzną a w przypadku gdy była ona naklejona na jego folie należy odesłać również jego folie. 

6.5. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru. 

6.6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji , odmowy reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący w tym koszty przesyłki zwrotnej produktu do Użytkownika . Przesyłka zwrotna towaru do Użytkownika zostanie nadana w formie pobrania które uwzględni faktyczny koszt zwrotu produktu do Użytkownika . Użytkownik o fakcie nadania paczki zostanie powiadomiony na dane osobowe ( imię nazwisko adres mailowy numer telefonu ) złożone podczas zamówienia. W przypadku gdy Użytkownik przesyłki z reklamowanym produktem nie odbierze i wróci ona do nas rozpoczyna sie procedura BEZUMOWNE PRZECHOWYWANIE NIEODEBRANEGO TOWARU Z REKLAMACJI i naliczane są koszty za przechowywanie towaru w kwocie 10zł za jeden miesiąc plus koszt wysyłki i zwrotu nieodebranej przez Użytkownika paczki z reklamowanym produktem lub produkt zostanie złożony rzeczy do depozytu sądowego, o którym mowa w art. 467 i nast. Kodeksu cywilnego lub wynajęcie hotelu do przechowywania rzeczy ów na koszt konsumenta. Użytkownik zostanie powiadomiony wcześniej pisemne ( email ) o tym fakcie .

6.7. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru przy Dostawcy

6.8. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie przesyłki bądź towaru w chwili odbioru zgłasza to Dostawcy i sporządza wraz z nim protokół szkody bądz nie odbiera zamówionego towaru.

6.9. W przypadku wszelkich dostaw zewnętrznym kurierem DPD Użytkownik ma obowiązek sprawdzić stan opakowania i jego zawartość przy kurierze DPD. W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi iż przesyłka bądź jej zawartość jest uszkodzona prosi kuriera DPD o sporządzenie protokołu szkody . W przypadku gdy tego nie uczyni a towar będzie uszkodzony reklamacja Użytkownika nie zostanie uznana z winy Użytkownika i wygasa odpowiedzialność zgodnie z punktem 1.8 niniejszego regulaminu.

6.10. W przypadku szkody o której mowa w puncie 6.9. Użytkownik wysyła na adres mailowy perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl numer szkody oraz uszkodzony towar na adres nadawcy na jego koszt. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl po otrzymaniu paczki od Kupującego w ciągu 24 godzin nadaję druga paczkę z zamówionym produktem bądź zwraca należność na konto Użytkownika

6.10. www.TrojmiejskaPerfumeria.pl Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru przez Kupującego.

6.11. Reformulacja zapachów nie jest podstawą do reklamacji towaru jako towaru niezgodnego z umową. Użytkownik dokonując zakupu na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl akceptuje regulamin i poświadcza iż został zaznajomiony z zagadnieniem reformulacji zapachów i produktów i związaną z nią zmiana w składzie reformulowanych produktów. Aby uzyskać szczegółowe informacje w sprawie reformulacji produktów Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z właścicielem znaku towarowego bądz producentem produktu.

6.12. Zdjęcia produktów i ich opisy mają charakter wyłacznie poglądowy , informacyjny i mogą się różnić od oferowanego produktu jednakże otrzymany przez Użytkownika produkt nie bedzie innym niż ten który Użytkownik zamówił w/g specyfikacji producenta dla tego produktu i partii produkcji .

6.13. Zdjęcia produktów mogą przedstawiać produkt o innej pojemności badz masie tego produktu jednak Użytkownik otrzyma zawsze zamówiony produkt o pojemności bądz masie którą zamówił w/g specyfikacji producenta dla tego produktu i partii produkcji .

6.14. Produkt który Użytkownik otrzyma w/g specyfikacji zamówienia może różnić się od oferowanego na zdjęciu wyłącznie przez fakt zmiany szaty graficznej producenta towaru i brakiem uaktualnienia zdjęcia w sklepie.

6.15. Te same produkty z rożnych partii produkcji towaru mogą różnić się między sobą w zależności od faktu jakie opakowanie jest stosowane dla danej partii produktu .

6.16. Produkty przed reformulacją i po reformulacji maja inne indexy i zdjęcia z których wynika który jest jakim produktem. Dodatkowo produkty sprzed reformulacji są opisane w nazwie

6.17 . Różnice opisane w pkt. od 6.12. do 6.16. niniejszego regulaminu nie stanowią podstawy do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową .

7 ZWROT TOWARU

7.1. Użytkownik ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w www.TrojmiejskaPerfumeria.pl, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru , Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta .Warunkiem zwrotu towaru w powyższym trybie, jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl we wskazanym terminie . W odpowiedzi na powyższego maila Użytkownik otrzyma dokładny adres magazynu do którego należy wysłać paczkę ( posiadamy trzy magazyny ) . Paczki wysyłane ma adres biurowy firmy nie są odbierane ze względu na charakter pracy biura. Użytkownik został poinformowany iż w przypadku gdy wyśle paczkę na adres biura nie zostanie ona odebrana a koszty wysyłki nie zostaną mu zwrócone - paczka wróci do Użytkownika.

7.2. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić  Sprzedawcę o zwrocie towaru przed jego wysłaniem w formie pisemnej czy telefonicznej. Towar zwracany jest w trybie opisanym w punkcie 7.1, Użytkownik zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres magazynu otrzymany od sprzedawcy w mailu zwrotnym informacji odstąpienia od umowy . Po otrzymaniu przesyłki TrojmiejskaPerfumeria.pl niezwłocznie przekaże Sprzedawcy przesyłkę do dalszych czynności związanych ze zwrotem towaru jeżeli sama nie była sprzedawcą.

7.3. Informujemy iż zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83 oraz Art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi zostaną zwrócone tylko koszty dostarczenia produktu do Użytkownika najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia w kwocie 12,99zł . Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi Użytkownik i koszty te nie zostaną mu zwrócone . Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych zwracanych towarów.

7.4. Do zwracanego towaru Użytkownik zobowiązany jest załączyć oryginał paragonu , oświadczenie o odstąpieniu od umowy opatrzone podpisem ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do przelewu zwracanej kwoty jednakże brak paragonu nie jest podstawą do nieprzyjęcia zwrotu towaru i zamiast niego można dostarczyć kopię zakupu internetowego bądź kopię przelewu bankowego dla transakcji związanej ze zwrotem towaru.

7.5. Warunkiem zwrotu opisanego w punkcie 7.1 jest odesłanie towaru w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów otwierania opakowania bądź usunięcia pieczęci lub plomb gwarancyjnych lub ingerencji w pieczęci bądz plomby gwarancyjne gdyż w przypadku ich naruszenia towary wymienione w art. 16 dyrektywy 2011/83 ( mówiącym o dostarczaniu zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia ) nie mogą być zwracane. Art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku zwrotu towaru kosmetycznego noszącego jakiekolwiek ślady ingerencji w towar badz plomby na towarze , przedmiotowy towar zostanie zostanie nadany do Użytkownika w formie pobrania które uwzględni faktyczny koszt zwrotu produktu do Użytkownika . Użytkownik o fakcie nadania paczki zostanie powiadomiony na dane osobowe ( imię nazwisko adres mailowy numer telefonu ) złożone podczas zamówienia. W przypadku gdy Użytkownik przesyłki z produktem nie odbierze i wróci ona do nas rozpoczyna sie procedura BEZUMOWNE PRZECHOWYWANIE NIEODEBRANEGO TOWARU Z REKLAMACJI i naliczane są koszty za przechowywanie towaru w kwocie 10zł za jeden miesiąc plus koszt wysyłki i zwrotu nieodebranej przez Użytkownika paczki z reklamowanym produktem lub produkt zostanie złożony rzeczy do depozytu sądowego, o którym mowa w art. 467 i nast. Kodeksu cywilnego lub wynajęcie hotelu do przechowywania rzeczy ów na koszt konsumenta. Użytkownik zostanie powiadomiony wcześniej pisemne ( email ) o tym fakcie . Nie ma możliwości odbioru zwracanego towaru przez pracownika Trojmiejskaperfumeria.pl nawet gdy zamówienie było przez niego dostarczone. 

7.6 . Nie ma możliwości zwrotu produktów w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami Art. 38 pkt. 6 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

7.7 . Przepisy z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83 oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta określają iż w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów mają zastosowanie do sprzedawanych produktów nie spełniających kryterium wymienione w punkcie 7.5 niniejszego regulaminu .

7.8.  Kwoty zmniejszenie wartości o której mowa w punkcie 7.7 niniejszego regulaminu powoduję pomniejszenie kwoty należnej o wartość procentową w zależności od stopnia zmniejszenia jego wartości i wygląda następująco:

0% - zwrot produktu w stanie niezmienionym

80% - zwrot produktu w stanie rozpakowanym i kompletnym w sposób naruszający fabryczne cechy jako towaru nowego lecz nie używany przez Użytkownika - zapis ten nie dotyczy produktów z pkt 7.5 niniejszego regulaminu

7.9. Zwrot uiszczonej wcześniej kwoty zapłaty za towar wraz z bezpośrednim kosztem zwrotu towarów , nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru i weryfikacji stanu zwracanego towaru przez Sprzedawcę . Zwrot pieniędzy nastąpi w ten sam sposób, w jaki Użytkownik zapłacił za zamówienie , lub o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę , za pomocą innego środka, o ile nie będzie się to wiązało dla Użytkownika z dodatkowymi kosztami.

7.10  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Trojmiejska Perfumeria.pl

Ul Kilińskiego 3

80-452 Gdańsk

E-mail: perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl

 

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy na zakup produktu:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer zamówienia:

Data złożenia zamówienia:

Data otrzymania zamówienia:

Imię i nazwisko nabywcy:

Adres nabywcy:

Numer konta do zwrotu płatności:

 

___________________________

Miejsce i data

 

____________________________

Podpis nabywcy

 

 

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

8.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

8.2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni),nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

9. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

9.1. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,

c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

9.2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

9.3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

9.4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

9.5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii lub na adres e-mail: perfumy@trojmiejskaperfumeria.pl  

9.6. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy/Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy/Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę/Sprzedającego jako właściwy do korespondencji.

9.7. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:

a) naruszał Regulaminu,

b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

9.8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). W takim przypadku postanowienia pkt. IV.5 powyżej, zdanie trzecie, nie mają zastosowania.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca –  Trojmiejska Perfumeria z siedzibą w Koszalinie , adres: Koszalin Jamneńska 28 .

10.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iodo@trojmiejskaperfumeria.pl

10.3. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

10.4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

10.5. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

10.6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

10.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności » oraz Polityce Prywatności Cookies »

10.8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10.9. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

10.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

a) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

c) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

10.12. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10.13. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

10.14. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@trojmiejskaperfumeria.pl

10.15. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności » oraz Polityce Prywatności Cookies ».

 

11 POSTANOWIENIA KONCOWE

11.1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

11.2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

a) okoliczności Siły Wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

11.3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

11.4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

11.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

11.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

11.7. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

11.8. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

11.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r

Zapraszamy do kontaktu : +48 695 500 600

perfumy@TrojmiejskaPerfumeria.pl 


Menu

Kod QR

Ustawienia